Welk doel ondersteunen we?

15% van de Vlaamse bevolking leeft in armoede of sociale uitsluiting. Dat komt overeen met ongeveer 1 miljoen Vlamingen. Elke mens die in armoede leeft, is er één teveel.

Mensen in armoede moeten dagelijks vechten voor hun basisrechten. Welzijnszorg ijvert samen met de lokale Welzijnsschakels voor een rechtmatige plaats in onze samenleving.

Wat doet Welzijnsschakels?

Welzijnsschakels vzw zet zich in voor die mensen die het (financieel) moeilijker hebben in onze samenleving. In de Welzijnsschakels zijn tal van vrijwilligers actief die zich belangeloos inzetten voor mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst. De Welzijnsschakels willen mensen in armoede nieuwe kansen bieden door huisbezoeken te brengen, groepsactiviteiten te organiseren, contact te leggen met OCMW, de huisvestingsmaatschappij, scholen,...

Welzijnsschakels

Visie armoedebestrijding

Wat is nodig opdat (generatie-)armen de kloof met de rest van de samenleving kunnen overbruggen en zo uit de armoede ontsnappen?

Het antwoord dat voor de hand ligt, is: een inkomen, een job of een opleiding. Deze ‘instrumenten’ zijn zeker nodig, alleen volstaan ze niet. Pas als ze gepaard gaan met nieuwe relaties en sociale netwerken en met de emotionele ondersteuning die daarbij hoort, is er kans op slagen om uit de armoede te geraken.

De noodzakelijke emotionele ondersteuning vinden de armen, net als iedereen, in de privé-sfeer: bij de partner of bij vrienden. Ook in verenigingen kunnen zij deze steun vinden. Hoe kunnen de armen hun sociale netwerken uitbreiden? Hoe kan de nieuwe omgeving waarin ze terechtkomen hen hierbij helpen?

Welzijnsschakels biedt hierin ondersteuning door ontmoetingsmomenten te organiseren, elkaar beter te leren kennen en bruggen te slaan tussen vrijwilligers en mensen in armoede. Een open basishouding is nodig:

  • in gesprek gaan met mensen in armoede
  • samen dingen doen
  • bewust zijn van het leefwereldverschil
  • aanvaarden van onmacht
  • verbondenheid: over gelijkenissen en verschillen

“Ik heb leren zien dat armoede niet één oorzaak heeft maar een opeenstapeling is van problemen. Wat ik vooral geleerd heb is dat mensen die in armoede moeten leven geen sukkelaars zijn zoals ik vroeger soms dacht. Integendeel, je moet juist heel sterk zijn om in hun omstandigheden te kunnen overleven. Door mijn vrijwilliger zijn in de Welzijnsschakel is mijn leven ingrijpend veranderd.” Mieke